Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
podnikatele Bc. Petra Holubová
se sídlem Jeřmanická 497/20, 463 12 Liberec 25
identifikační číslo: 74713388
zapsaného v živnostenském rejstříku,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.pruvodkynenaceste.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Bc.
Petra Holubová, se sídlem Jeřmanická 497/20, Liberec 25, 46312, identifikační
číslo: 74713388, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese www.pruvodkynenaceste.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Kupující bere na vědomí, že obsah některých předmětů koupě (elektronické
produkty) je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho
šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní
smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a
úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně
nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o
produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a
vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

2. DŮLEŽITÉ POJMY
2.1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Bc. Petra Holubová
se sídlem/místem podnikání: Jeřmanická 497/20, 46312 Liberec 25
Identifikační číslo: 74713388 Adresa pro doručování elektronické pošty:
pruvodkynenaceste@pruvodkynenaceste.cz
2.2. KUPUJÍCÍ.
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní obchodu uzavře s
Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí zboží. Kupujícím může být podnikatel
(podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba,
např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.
2.3. SPOTŘEBITEL.
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste
fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít za to, že Kupní smlouvu
uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
2.4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.
Spotřebitelská smlouva je Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje
spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který
není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než
vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené
jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím
jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení obchodních podmínek, která
slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
2.5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.
Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ
KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující
museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní obchodu (na
základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách
www.pruvodkynenaceste.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo
prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných
komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na
dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí
Kupující sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem resp. poskytovatelem
internetového připojení. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s
použitím prostředků komunikace na dálku.
2.6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a
Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v
případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží,
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na
možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky.
3.6. Jakmile kupující objednávku odešle prodávajícímu, jsou údaje, uvedené v
objednávce, prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků
na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.
3.10. Je-li kupní smlouva, uzavírána prostřednictvím mailové komunikace,
telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků, pak se
nevyužijí odstavce 3.1. až 3.5. těchto obchodních podmínek.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně bankovním převodem na
bankovní účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“). Kupní cena se hradí v
českých korunách.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit
kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby, případně s jinou identifikaci
kupujícího, stanovenou prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat, není-li stanoveno jinak.
4.8. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo na vyžádání
kupujícího, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu fakturu nebo doklad o úhradě. Prodávající není plátcem daně z
přidané hodnoty. Fakturu nebo doklad o úhradě vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží,
které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným zbožím, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové
nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal. 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek
či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na
adresu elektronické pošty prodávajícího
pruvodkynenaceste@pruvodkynenaceste.cz. 5.3. V případě odstoupení od kupní
smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 5.4. V případě odstoupení od
smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Prodávající upozorňuje, že v případě uzavření kupní smlouvy na koupi
digitálního obsahu (např. e-booku, emailového kurzu, on-line kurzu, videa,
zvukového záznamu, apod.) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle § 1837
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V tomto
případě se jedná o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči.
Kupující potvrzením objednávky s tímto ujednáním souhlasí a současně souhlasí,
aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914
až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 7.3. Ustanovení uvedená v
čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy
zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se
vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI
S HARDWAREM A SOFTWAREM
8.1. Digitální produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši
elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah
umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici
hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve
formátu .docx a pdf. Zvukové nahrávky a videa přehrajete s pomocí internetového
prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé
zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k
síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware
umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě
nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je
obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
8.2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého
výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty
slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s
využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na
vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí
dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou
zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči.
Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení
uvedených v produktu.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20
869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo
jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů.
9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského
účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve
svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)
uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným nebo neautomatizovaným
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 10.8. V případě, že by se
kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může
kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ
12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.
13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.

V Liberci dne 26. 10. 2017

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mail:
pruvodkynenaceste@pruvodkynenaceste.cz).
Odesílatel/spotřebitel/zákazník:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:
Tel. číslo:
Adresát: Bc. Petra Holubová
Webové rozhraní: www.pruvodkynenaceste.cz
Společnost: Bc. Petra Holubová
Se sídlem: Jeřmanická 497/20, 46312 Liberec 25
IČO: 74713388
E-mailová adresa: pruvodkynenaceste@pruvodkynenaceste.cz
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne ………..……. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě
www.pruvodkynenaceste.cz objednal/a produkt x službu ………………………….. /
poskytnutí služeb …….…………………, datum objednávky ….….….…., číslo objednávky
…………, v hodnotě …..….. Kč. Objednaný produkt x službu jsem obdržel/a dne ………..…
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené
prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného produktu x služby, a zároveň Vás
žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….………. Kč na můj bankovní účet číslo
………….……….……….……….………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto
odstoupení od smlouvy.
V ……….……….………….……. dne ……….
Jméno a příjmení spotřebitele
podpis:

Průvodkyně na Cestě
Sledujte mě